30 marca 2016 roku miało miejsce kolejne już 4 spotkanie przedstawicieli Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020.

Uczestnicy podczas spotkania w formie warsztatu dyskutowali i omawiali zaktualizowaną diagnozę, model logiczny. Podczas spotkania wstępnie zaplanowano działania dla dwóch pierwszych osi modelu logicznego (wzmocnienie konkurencyjności PES oraz wzmocnienie współpracy PES z JST, NGO i przedsiębiorstwami).