Drukuj


Projekt regionalny realizowany jest na terenie powiatów brzezińskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, poddębickiego, zgierskiego, skierniewickiego oraz miasta Skierniewice.


Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizator projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w terminie od 06 do 24 czerwca 2016 r. prowadzić będzie rekrutację dla osób fizycznych i prawnych chcących utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej, pod poniższym linkiem

http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/rekrutacja-do-projektu-owes-wsparcie-ekonomii-spolecznej/

Odsłony: 2413