Projekt partnerski, który swoim zasięgiem obejmuje miasto Łódź


Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizator projektu „Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”realizator projektu „Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizator projektu „Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w terminie od 06 do 24 czerwca 2016 r. prowadzić będzie rekrutację dla osób fizycznych i prawnych chcącychutworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej, pod poniższym linkiem


http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/rekrutacja-do-projektu-owes-wsparcie-ekonomii-spolecznej/