Drukuj

logotypy eu lodzkie

Projekt pn."Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim" 2018-2023 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 1 kwietnia 2018 roku realizuje projekt pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 2 856 304,89 zł.

Budżet projektu ogółem: 3 360 358,70 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.06.2023 r.

Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotami Ekonomii Społecznej, Biznesem oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego w okresie 2018 r.-2023 r.


Projekt stanowi kontynuację procesu koordynacji ekonomii społecznej zapoczątkowanej w 2015 r. Podstawowym zadaniem projektu jest wypracowanie ram współdziałania w obszarze ekonomii społecznej i oddziaływanie na funkcjonowanie sektora w zakresie: regionalnym i lokalnym, podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Kluczowe rezultaty realizacji projektu:

Harmonogram wsparcia 2018r.

Harmonogram wsparcia 2019r.

Harmonogram wsparcia 2020 r.

Harmonogram wsparcia 2021 r.

Harmonogram wsparcia 2022 r.

Odsłony: 12726