Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 1 grudnia 2015 roku realizuje projekt pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1 427 695, 11 zł.

 

Budżet projektu ogółem: 1 679 641,30 zł.

 

Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotami Ekonomii Społecznej, Biznesem oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego w okresie 2015-2018.


Projekt zakłada wypracowanie ram współdziałania w obszarze ekonomii społecznej i oddziaływanie na funkcjonowanie sektora w zakresie: regionalnym i lokalnym, podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).


Pośrednio projekt powinien przyczynić się do powstania nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.