Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z PES na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Ideą powołania zespołu jest rozwinięcie przedsiębiorstw społecznych poprzez wzmocnienie współpracy   w celu późniejszej kooperacji na polu gospodarczym. Zespół będzie nastawiony na przełamywanie stereotypów sektorowych, pobudzanie społeczności lokalnych do stawania się „wspólnotą społecznie odpowiedzialną”, gdzie rozwój ekonomiczny harmonijnie łączy się z rozwojem społecznym, a kompetencje i działania poszczególnych podmiotów, firm i instytucji uzupełniają się i mają wielosektorowy wymiar.

                                                                                            zmniejszone

 

Posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim

Zebranych gości powitała Pani Anna Mroczek Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, następnie Pan Piotr Pietrzak poinformował o pierwszym spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z PES na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie , oraz przedstawił jego skład, Pani Marta Lewandowska konsultantka regionalna w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych omówiła pokrótce poruszane tematy na spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego.

Następnie Pani Marta Lewandowska przedstawiła rekomendacje dotyczące działania regionalnych Komitetów ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej – wnioski ze spotkań makroregionalnych z udziałem Komitetów, Wojewódzkich Rad Pożytku i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

W dalszej części posiedzenia rozmawiano o zmianach w dokumencie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, którego konsultacje trwają do 25 października br.

Poruszono też temat nowego konkursu na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

                                                                                 zmnijszone